Gebruikersvoorwaarden

Algemeen
De site www.v-log.nl wordt beheerd door Vialis bv ("Vialis"). Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn de volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vialis. Deze disclaimer kan door Vialis worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie
De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Vialis neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Vialis niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites
Op de site wordt verwezen naar informatie van derden. Dit houdt niet in dat Vialis door deze verwijzing naar informatie van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Vialis. Wanneer u gebruikmaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectueel eigendom
Vialis behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciŽle, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vialis te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten
Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Vialis adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Vialis te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid
Vialis, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Vialis aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Vialis wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site. 

.